Retroscoop - onlinemagazine met een warm hart voor retro test
 
   Welkom op Retroscoop… !
 
De ´klik´ naar je gedroomde KlassiekersStructuur

Deel 1: Verwelkoming: opzet van deze website
          a) Algemene beschouwingen
          b) Onderwerpen
          c) Instapdrempel
          d) Kwaliteitseisen: steeds maar beter
          e) Leestips
          f) Taalzuiverheid
          g) Vormgeving: een woordje uitleg
       

Deel 2: Artikels op Retroscoop
          a) Nieuwste artikels
          b) Aangepaste, aangevulde artikels
          c) Editoraal


Deel 3: Aankondigingen, vragen voor het lezerspubliek en zoekertjes
          a) Aankondigingen
          b) Voorwerp en Luistertip van de week
          c) Vragen voor het lezerspubliek
          d) Zoekertjes


Deel 4: Contactgegevens en voorwerpen te koop

Deel 5Belangrijke opmerkingen i.v.m. Retroscoop en auteursrechten

Deel 6: Enkele populaire afbeeldingen eerder verschenen op deze verwelkomingspagina

 

Deel 1: Verwelkoming - opzet

    

a) Algemene beschouwingen

Er zijn mensen die beweren, dat kijken naar het verleden meteen ook betekent dat je met de rug naar de toekomst gaat staan. Het klinkt op het eerste zicht als een krachtige oneliner voor op een scheurkalender. Wie een beetje dieper graaft vindt al snel de zwakheden van deze bewering. Zo wordt vrolijk voorbij gegaan aan het feit dat mensen van vlees en bloed geen standbeelden zijn. Wie een beetje nieuwsgierig is kan dus dankbaar gebruik maken van een draaibaar hoofd, om nog maar te zwijgen van twee verplaatsbare voeten... Kijken naar het verleden betekent dus geenszins blind zijn voor wat nog komen moet, wel in tegendeel.

Tot de kern herleid wil Retroscoop een ode brengen aan een brede waaier aan sierlijke, elegante, decoratieve of maatschappelijk interessante aspecten van de periode die zich ruwweg situeert tussen 1900 en 1980.
De culturele erfenis van de periode waarop Retroscoop zich concentreert is werkelijk zeer bijzonder te noemen. Of het nu gaat over elegante mode, klassevolle muziek, meesterlijke films, sensuele architectuur en romantische interieurdecoratie, verrassende industriële vormgeving, smakelijke voedingswaren of grappige curiosia…, verbazing en bewondering blijven nooit lang uit.  

Retroscoop wil met dwarsdoorsneden van de behandelde decennia hét lievelingsadres voor nostalgici, verzamelaars, amateurhistorici, erfgoed-scharrelaars en curieuzeneuzen worden… Kortom, dè "place to be" voor iedereen met een warm hart voor "retro" en erfgoed.

b) Onderwerpen   

De artikels concentreren zich bewust niet op één mooi afgebakend terrein, zoals bv. transport of muziek. De bedoeling is juist om het belangstellingsveld zo ruim mogelijk te houden. Alles met overtuigende esthetische kwaliteiten of historische waarde, is een mogelijk onderwerp met grote « O » voor deze website. Ook de maatschappelijke en economische context waarin al deze parels van cultuur en vooruitgang werden voortgebracht, schuiven we graag onder de loep. 

De artikels gaan soms over reeds goed gedocumenteerde onderwerpen, die echter in ons land niet erg bekend zijn, zoals bv. de Amerikaanse California Zephyr trein. Bij voorkeur wagen we ons echter liever aan onderwerpen waarover tot hiertoe nog maar weinig of geen online teksten verschenen, amper beeldmateriaal over te vinden was, of zelfs nauwelijks onderzoek naar werd verricht. Zo verschenen op deze website ondertussen baanbrekende artikels over bijvoorbeeld Colibri Limonade, de geschiedenis van ´s lands grootste speeltuin, die van Bokrijk, de Tietz-winkel in Antwerpen enz. Allemaal onderwerpen, die tot dan toe zeer stiefmoederlijk behandeld waren geworden. We trekken ook zeer bewust de kaart van de "zwerfgoed"-insteek. Hieronder valt al het erfgoed dat zich niet in musea of archieven bevindt, maar bv. bij particuliere verzamelaars, verkopers of verenigingen die hun collectie nog niet ontsloten hebben. Kortom, het vaak zeer waardevolle erfgoed, dat vaak wat stiefmoederlijk behandeld of bekeken wordt door een deel van de academici.

c) Instapdrempel

De artikels zijn qua opzet bescheidener dan zuiver academische publicaties, en bevatten evenmin uitgebreide bibliografische noten. De instapdrempel wordt bewust niet te hoog opgetrokken, om zoveel mogelijk geïnteresseerden heel wat achtergrondinformatie te verschaffen. Wel wordt veel zorg besteed aan historische correctheid van de informatie. Bij eventuele twijfels of bronnen die elkaar tegenspreken zal dit zorgvuldig worden meegedeeld. Die tegenspraak en onduidelijkheden hebben op zich immers ook zo hun waarde. Ze tonen ondermeer aan, waar bijkomend onderzoek een belangrijke rol zou kunnen spelen. Misschien zet Retroscoop op die manier wel andere geïnteresseerden aan om zelf op onderzoek te trekken, meer bronnen op te sporen of diepgaandere studie van een behandeld onderwerp te maken.

d) Kwaliteitseisen: steeds maar beter

     

Het Retroscoop-project is verder « work in progress ». De gepubliceerde teksten zijn qua opzet een soort "kapstokartikels". Naarmate nieuwe informatie opduikt of ontvangen wordt, kan er nog steeds aan de originele teksten gesleuteld worden, passages worden toegevoegd of juist weggelaten. Indien het om belangrijke wijzigingen of toevoegingen gaat, zal dit in Deel 2 op deze pagina worden meegedeeld in "Nieuwste toevoegingen´. Ook lezers worden heel bewust aangemoedigd bij het helpen om deze teksten te verbeteren, aan te vullen. We streven dan ook een volledig interactieve aanpak na. Laat deze website dus een forum worden, via dewelke allerlei weetjes in alle richtingen met elkaar uitgewisseld worden.

e) Leestips

    

Daar waar dit zinvol en interessant is, zullen bijkomende leestips opgenomen worden. We maken verder ook graag de brug naar vandaag. Zo zal Retroscoop onderzoeken of moderne ontwerpen gebaseerd op oude klassiekers, tot een geslaagd huwelijk hebben geleid. Zoals wel eens gezegd wordt: "what is past is prologue"... Hedendaagse technieken en vakmanschap kunnen ook helpen bij het conserveren of restaureren van deze rijke culturele erfenis. Ook daar zullen we soms bij blijven stilstaan.

f) Taalzuiverheid

Het zetduiveltje speelt wellicht elke publicatie parten. Zo nu en dan kunnen er dus ook hier nog wel eens schoonheidsfoutjes in de teksten binnensluipen. Weet dan ook dat Retroscoop vooralsnog een éénmansproject is. Enkel wie helemaal niets doet, kan geen fouten maken, en zoals de flegmatische Britten al langer weten: "The learning is in the doing".

We appreciëren het heel zeker, mochten lezers met een scherp oog voor taalonzuiverheden ons dan ook hierop attent willen maken. Ook dit luik past volledig in de hoge kwaliteitsnormen die deze website zichzelf oplegt.

g) Vormgeving: een woordje uitleg

  

Daar waar sommige musea en andere websites voor een zeer sobere, strakke vormgeving kiezen, met veel witte achtergronden en kleine lettertjes, werd hier heel bewust gekozen voor een nostalgischer ontwerp. Ons inziens komen de behandelde onderwerpen beter tot hun recht op donkerblauwe, donkergroene of wijnrode achtergronden. Toegegeven, het is een subjectieve keuze die sommigen ongetwijfeld als "passé" zullen beschouwen, anderen hopelijk juist als beter passend, lekker tegendraads en zelfs een tikkeltje dapper. Maar, hoe dan ook: "echte schoonheid zit van binnen": dus treed snel binnen, in de vele kamers van dit cybermuseumpje...

Deze website is opgedragen aan mijn ouders, Denise Toussaint (1927-2013) en Alfons Vanhees (°1925)

Tot slot
Retroscoop in de kijker

Maria Groot wijdde een mooie ode aan Retroscoop. Het werd opgesmukt met uitstekende foto´s getrokken door Frederik Beyens, inclusief een "glam foto" van ondergetekende zowaar :)

Ondertussen heeft Retroscoop een eerste Amerikaanse commentaar in het Gastenboek ontvangen, een reactie op het biografisch artikel over songbird Sunny Gale, alsook een commentaar uit Duitsland.


Deel 2: Artikels op Retroscoop
a) Nieuwste artikels

In opbouw:
 

In een eind juni, begin juli te verschijnen bijdrage zullen we zoveel mogelijk van de oude hotels en pensions in Nice in kaart brengen, zoals dat al eerder voor Brussel werd gedaan. Vaak prachtig geïllusteerde postkaarten geven een soms wat geïdealiseerd beeld van de toestand, maar dat Nice in de Belle Epoque en het interbellum een erg opulente stad was, staat wel vast. Verschillende van die hotels, zoals de Albert I, de vroegere Excelsior Regina, de Grand Palais en Majestic bv. bestaan nog steeds, en getuigen van dat glansrijke verleden. De trouwe lezers van Retroscoop weten ondertussen dat het met het onfortuinlijke Hotel Ruhl heel anders is afgelopen....

 

b) Aangepaste, aangevulde artikels

Industrieel Patrimonium: Marie Thumas Deel 2

 

Na de toevoeging van een zeldzaam blikje schorseneren van Belgie´s beroemdste conservenfabriek, kon ook nog een vreemd, erlenmeyer-achtig potje in dik glas aan de Retroscoop-collectie worden toegevoegd. De vroegere inhoud is onbekend, datering zonder reclames bijvoorbeeld onmogelijk. Het potje heeft geen schroefdraad, waarop een dop kon worden vastgedraaid. We nemen dus aan dat er ooit een kurk op heeft gestaan. Het dikke glas wijst mogelijk op het Appert-procéde. Het glas is doorzichtig, en de fles bestaat uit twee helften, zoals een naad aantoont. Wie meer hierover mocht weten kan ons steeds contacteren via info@retroscoop.com 

Deel 3: Aankondigingen, vragen voor het
lezerspubliek en zoekertjes
     

    


 a) Aankondigingen

Erfgoedorganisaties die graag een activiteit extra ruchtbaarheid willen geven, kunnen ons steeds een tekstje en illustratie bv. van de officiële affiche bij Retroscoop laten toekomen via info@retroscoop.com.

Van onze kant kan deze subrubriek dienst doen om bv. pas ontdekte retro-websites enz. kenbaar te maken.

 

b) Vragen voor het lezerspubliek

     

In deze rubriek wordt het geachte lezerspubliek om extra informatie gevraagd, zowel in het kader van  artikels in de maak als voor reeds gepubliceerde bijdrages. Iedereen die informatie kan meedelen, of scans van beeldmateriaal wil doorzenden kan ons steeds contacteren via info@retroscoop.com Elk stukje informatie, elke hulp, hoe klein ook is werkelijk zeer welkom. Ook door ijverig duizenden druppeltjes te verzamelen kan een dorstige uiteindelijk een kopje met water vullen...

 

Deel 4:  Contactgegevens en voorwerpen te koop

               

Voor alle vragen omtrent het gebruik van afbeeldingen of content, voor deelname aan bv. spreekbeurten, panelgesprekken, voor schenkingen van erfgoedstukken enz., gelieve contact op te nemen via dit e-mail adres:

VanheesBenoit@hotmail.com

Voor alle aanvullingen of opmerkingen omtrent de inhoud van artikels, gebruik volgend e-mail adres:

info@retroscoop.com

Antwoord wordt zo spoedig mogelijk gegeven, al kan dit soms enkele dagen duren.

 

Voorwerpen te koop

Gezien een geplande verhuis zie ik me verplicht om afstand te doen van een aantal collectiestukken, soms vanwege de omvang, soms omdat het om dubbels gaat.

 

Deel 5) Belangrijke opmerking i.v.m.
Retroscoop en auteursrechten

Retroscoop streeft er naar om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden zoveel mogelijk te respecteren. In de mate van het mogelijke proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal thans bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit blijkt evenwel zeer vaak quasi onbegonnen werk te zijn. 

Indien u meent dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf / producent of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@retroscoop.com, opdat wij de situatie weer rechtzetten. 

Retroscoop is immers een didactief initiatief van retro-liefhebbers, die niet vertrouwd zijn met de complexe jurisprudentie ter zake, noch de uitgebreide opzoekingen kunnen ondernemen om te achterhalen wie thans eventueel aanspraak kan maken op de auteursrechten. Deze website genereert ook geen inkomsten.

Uiteraard zou het nog beter zijn, indien de houder van de auteursrechten zich niet alleen bekend maakt, maar meteen ook de toestemming voor het gebruik van het betrokken beeldmateriaal verleent.

Bijkomende belangrijke opmerking:     

Citaten uit de artikels op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden, mits er volgens de gebruikelijke regels van bronvermelding verwezen wordt naar zowel de auteur als naar de website. 

Opgelet: sommige artikels zijn -zelfs na online publicatie- nog steeds in opbouw. Aan eenieder die teksten overneemt om via andere bronnen en kanalen dus de juistheid van de gebruikte informatie te controleren.

Uiteraard kunnen artikels niet in hun geheel zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Retroscoop-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Retroscoop. Het kan niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt worden in boeken of tijdschriften die niet kosteloos verspreid worden.

Ruiloperaties in dit verband worden ten zeerste aangemoedigd.


Deel 6) Enkele populaire afbeeldingen
eerder verschenen
op deze verwelkomingspagina
  

              

    

 

 
 
database afsluiten